Czy dziecko może kupić piwo bezalkoholowe?

Piwo bezalkoholowe – jak sama nazwa wskazuje – nie zawiera w sobie alkoholu. Fakt ten stanowi otwartą furtkę wśród dzieci i młodzieży, która umożliwia im samodzielne kupno owego napoju w sklepie. Czym to jest uwarunkowane? Jak w świetle prawa wygląda sprzedaż nieletnim piwa bezalkoholowego? Czy grożą za to jakiekolwiek konsekwencje? Czy można odmówić sprzedaży piwa bezalkoholowego dziecku? 

Pytań jest wiele – a odpowiedzi znajdziecie Państwo w poniższym artykule. 

Czy dziecko może kupić piwo bezalkoholowe?

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Polsce zakazane jest sprzedawanie napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.

Przepisy stanowią, iż:

„Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 

2) osobom do lat 18; 

3) na kredyt lub pod zastaw.”

Biorąc powyższe pod uwagę, sprzedawca w świetle przepisów prawa nie może odmówić nieletniemu zakupu piwa bezalkoholowego, ponieważ napój niezawierający etanolu – stanowi napój bezalkoholowy. Z pozoru jest to sprawa oczywista – jednakże przyjrzyjmy się co dokładnie kryje definicja ,,napoju alkoholowego”. 

Kiedy napój jest napojem alkoholowym? 

Zgodnie z definicją legalną zawartą w powyższej ustawie, napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Zważając na powyższe, definicja piwa bezalkoholowego nie zawsze oznacza całkowite pozbawienie alkoholu i może różnić się w zależności od produktu. Przyjęcie, że piwo bezalkoholowe jest całkowicie pozbawione alkoholu, może być błędne.

Z przytoczonego przepisu wynika, że napoje, w tym piwa, których zawartość alkoholu wynosi mniej niż 0,5% objętościowo, są uznawane za napoje bezalkoholowe zgodnie z obowiązującym prawem. Niemniej jednak, ze względu na potoczne rozumienie terminu „bezalkoholowy”, może to prowadzić do nieścisłości interpretacyjnych. Zaleca się zatem szczegółowe zaznajomienie się z etykietą produktu w celu dokładnej oceny jego składu.

Picie piwa przez dziecko – kwestie wychowawcze 

Warto wziąć pod uwagę stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), odnośnie legalnej sprzedaży piw bezalkoholowych osobom nieletnim. 

,,Informujemy […], iż sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego (o zawartości alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), będzie budzić wątpliwości wychowawcze oraz może naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym.“ 


Nie sposób się z powyższym nie zgodzić, wszakże obserwacja nieletnich osób konsumujących piwo – chociażby bezalkoholowe – jest zdecydowanie niestosowna z perspektywy norm społecznych oraz poprawnych kryteriów wychowawczych, co może budzić poważne zastrzeżenia w kontekście odpowiedniego wychowania i edukacji młodzieży.

Czy można dziecku odmówić sprzedaży piwa bezalkoholowego?

W tym miejscu należy przytoczyć art. 135 Kodeksu wykroczeń., który swoją treścią reguluje, co następuje: „Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny”. 

Jednakże przyjmując hipotetyczną sytuację, gdy nabywcą piwa bezalkoholowego jest dziecko mające 12 lat, odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego może być uzasadniona dbałością o interes społeczny, mający na celu kształtowanie właściwych wartości i postaw wśród nieletnich. 

W mojej ocenie (która pokrywa się z opinią przedstawioną przez PARPA) – fakt, że nabywca był dzieckiem, mógłby rzekomo stanowić uzasadnienie dla odmowy sprzedaży piwa bezalkoholowego, z uwagi na perspektywę zwyczajowo przyjętych norm społecznych. Jednakże podkreślić należy, iż PARPA jest jedynie organem, który wydaje zezwolenie na handel alkoholem i nie stanowi organu kontrolującego wykonywanie oraz przestrzeganie warunków owego zezwolenia.

Adwokat
Marek Kowalewicz

4.3/5 - (3 liczba głosów)
adwokat Marek Kowalewicz Białystok

Adwokat Marek Kowalewicz

Prowadzę kancelarię adwokacką w Białymstoku oraz Bielsku Podlaskim. Potrzebujesz pomocy adwokata? Umów się na spotkanie.

Dodaj komentarz

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii