Upadłość konsumencka Adwokat Białystok

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego. Pandemia pokazała, że mogą przyjść nagle i nieoczekiwanie. Warto zgłosić się do doświadczonego prawnika od upadłości konsumenckiej jeżeli:

 • nie jesteś w stanie spłacić swoich długów
 • znajdujesz się w rejestrach dłużników
 • długi są większe niż majątek, który posiadasz
 • osiągane dochody są niewystarczające aby uregulować zadłużenie
 • jesteś windykowany

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to druga szansa w takich sytuacjach. Na czym polega? Jakie trzeba spełnić warunki? Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka adwokat Białystok

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok


KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?


Stan niewypłacalności w domowym budżecie nie zawsze musi się wiązać z ciągłym powiększaniem spirali zadłużenia. W sytuacjach, kiedy spłata bieżących zobowiązań pieniężnych przerasta nasze możliwości finansowe, warto rozważyć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak sugeruje sama nazwa, jest to narzędzie pozwalające osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej na podjęcie działań zmierzających do rozłożenia ich zobowiązań na dogodne raty lub nawet umorzenia całości / części długów. Możliwość sądowego ,,uporządkowania” swoich spraw finansowych jest możliwa dla każdego, a nie wyłącznie przedsiębiorcom lub osobom prawnym, dla których postępowanie upadłościowe jest także prowadzone, ale według odrębnej procedury. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku stwierdzenia przez sąd znacznego rozmiaru majątku dłużnika lub dużej liczby wierzycieli, postępowanie upadłościowe osoby fizycznej może zostać przeprowadzone pod rygorem przepisów procedury przewidzianej dla przedsiębiorców i osób prawnych. Podstawową przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest popadnięcie w stan niewypłacalności. Przepisy prawa poprzez stan niewypłacalności rozumieją trwałą niezdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Warto odnotować, iż na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa sąd nie bada w pierwszej kolejności, czy stan niewypłacalności powstał z umyślnej winy dłużnika, czy też w konsekwencji jego rażącego niedbalstwa. Przed 2020 r. ustalenia te były na tyle istotne, że decydowały o uwzględnieniu wniosku przez sąd. Nie zmienia to faktu, że okoliczności te nadal brane są pod uwagę, jednakże pod kątem innych konsekwencji prawnych.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?


Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej przeprowadza Sąd Rejonowy na podstawie złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poza typowymi wymogami przewidzianymi dla pism procesowych należy również w nim wskazać:

 • wszelkie okoliczności faktyczne uzasadniające wniosek,
 • wykaz majątku wraz z aktualną jego wyceną na dzień złożenia wniosku,
 • spis wierzycieli wraz z dokładnym określeniem wierzytelności im przysługujących wobec wnioskodawcy, w tym również spis wierzytelności spornych (czyli kwestionowanych przez wnioskodawcę),
 • udokumentowanie źródeł zarobkowania wnioskodawcy oraz bieżących kosztów utrzymania (w tym osób, pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy),
 • informacji o ustanowieniu na majątku wnioskodawcy zabezpieczeniach, tj. zastawach, zastawach rejestrowych i hipotekach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

JAKIE KONSEKWENCJE NIESIE ZA SOBĄ OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?


Wskutek zmian przepisów z 2020 roku dotyczących upadłości konsumenckiej w dzisiejszej procedurze samo złożenie wniosku niejako automatycznie przesądza o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd. Należy jednak zaakcentować, że wbrew powszechnemu wyobrażeniu samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zwalnia automatycznie z konieczności uregulowania swoich dotychczasowych zaległości pieniężnych. Pod tym pojęciem kryje się dość skomplikowana procedura obejmująca kilka etapów. Pierwszą diametralną zmianą w życiu dłużnika (który w toku postępowania staje się ,,upadłym”) jest przejęcie nadzoru nad majątkiem dłużnika przez syndyka sądowego. Od tego momentu upadły traci możliwość dysponowania swoim majątkiem i oszczędnościami, zachowując jedynie prawo do rozporządzania pieniędzmi w zakresie zakupu artykułów pierwszej potrzeby. Nie może samodzielnie sprzedawać swojego majątku, ani rozdysponowywać nim w postaci innych czynności prawnych np. poprzez udzielanie darowizn. W tym miejscu należy podkreślić, że analizie zostaną również poddane wszystkie umowy przeniesienia własności majątku upadłego przed samym ogłoszeniem upadłości. W konsekwencji tego istnieje ryzyko ich unieważnienia przez sąd, jako dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Uprawnienia syndyka są z kolei o wiele dalej idące, gdyż poza zajęciem majątku dysponuje on również prawem jego rozporządzenia na poczet spłaty istniejących wierzytelności. Co za tym idzie może licytować majątek ruchomy upadłego taki jak pojazdy, sprzęt elektroniczny (za wyjątkiem niezbędnych przedmiotów codziennego użytku np. lodówka) oraz nieruchomości. Nie jest to jednak jednoznaczne z pogorszeniem sytuacji upadłego do takiego stopnia, że w efekcie przeprowadzonego postępowania upadłościowego stanie się bezdomnym. W przypadku zlicytowania np. nieruchomości, część kwoty uzyskanej z licytacji musi być wyodrębniona i przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego. Pierwszy etap postępowania jest zatem spieniężeniem pozostałego majątku upadłego celem spłaty istniejących zobowiązań pieniężnych. Po jego zakończeniu następuje drugi etap postępowania rozpoczynający się orzeczeniem przez sąd o planie spłaty długów. Choć ta czynność procesowa następuje w oparciu o projekt przedłożony przez syndyka, to sąd nie jest jednak związany jej treścią i przy orzekaniu dysponuje pełną niezależnością. Głównym kryterium pozostają możliwości zarobkowe upadłego, które determinują ustalenia wysokości miesięcznych spłat na rzecz jego wierzycieli. Na tym etapie istotne znaczenie mają wspomniane powyżej ustalenia sądu dotyczące stopnia zawinienia upadłego w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności. W przypadku ustalenia takich okoliczności plan spłaty może zostać wydłużony przez sąd nawet do 7 lat. Natomiast w innych okolicznościach nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku zrealizowania przez upadłego planu spłat wszystkie pozostałe wierzytelności, które nie zostały nim objęte, ulegają umorzeniu. Im dłuższy plan spłat, tym mniejszy zakres zobowiązań upadłego, które mogą zostać umorzone bez konieczności ich uregulowania.

„UPADŁY” NIE POSIADA MAJĄTKU A JEGO SYTUACJA OSOBISTA UNIEMOŻLIWIA DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK SPŁAT?


W takich okolicznościach powstaje możliwość umorzenia jego zobowiązań pieniężnych bez konieczności ich regulowania w żadnej części. Należy jednak pamiętać, że umorzeniu nie podlegają wszystkie rodzaje zobowiązań pieniężnych. Poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie można umorzyć m.in. zobowiązań z tytułu zaległości alimentacyjnych, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mając na uwadze powyższą charakterystykę, łatwo można sobie uzmysłowić, co tak naprawdę jest największym zmartwieniem związanym z upadłością konsumencką. Jest to niejako pewien krok ostateczny, który co prawda daje realną możliwość uwolnienia się od narastających problemów finansowych, ale wszystko to dzieje się kosztem praktycznie całego majątku jaki posiada. Dlatego też decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być poprzedzona wnikliwą analizą i konsultacją
z doświadczonym prawnikiem. Bardzo wiele osób mając poczucie bezsilności wobec uwolnienia się od swoich długów, może nie dostrzegać innych możliwości polepszenia swojej sytuacji, pokładając całą nadzieję w ogłoszeniu swojej upadłości. Nie w każdy przypadku jest to jednak rozwiązanie najlepsze. Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest bez wątpienia decyzją niezwykle brzemienną w skutkach, dlatego zważywszy na skomplikowanie tej procedury, warto zwrócić się z pomocą do profesjonalistów. Powierzając swój problem Kancelarii Adwokackiej Marek Kowalewicz, mogą Państwo liczyć na profesjonalną poradę prawną, obejmującą analizę Państwa sytuacji finansowej oraz ocenę zasadności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wspieramy prawnie naszych Klientów na każdym etapie postępowania, a także wskazujemy inne rozwiązania, dzięki którym również możliwe będzie uporządkowanie Państwa spraw finansowych. Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.


4.9/5 - (42 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii