Zachowek Adwokat Białystok

zachowek adwokat białystok

Dobro rodzinny należy do jednych z najbardziej chronionych wartości w polskim prawie cywilnym. Wyraża się to między innymi uregulowaniami kładącymi nacisk na moralny obowiązek wspierania się pomiędzy bliskimi sobie osobami. Są one tak daleko idące, że poza regulowaniem bieżących relacji np. obowiązku utrzymania małoletnich dzieci, bądź świadczeń alimentacyjnych na członków rodziny znajdujących się w niedostatku, polskie prawo zapewnia również ochronę tym, którzy z różnych przyczyn mogliby zostać pozbawieni korzyści ze spadku po swoich zmarłych bliskich. Tym samym, prawo uprawnionego do zachowku przysługuje ze względu na bardzo bliski stosunek rodzinny ze spadkodawcą i służy urzeczywistnieniu obowiązku moralnego, iż nie można na wypadek śmierci, rozporządzić swoim spadkiem zupełnie dobrowolnie z pominięciem swoich najbliższych, tj. dzieci, małżonka oraz rodziców. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy należą się, co do zasady ½ wartości udziału spadkowego, jaki by im przysługiwał przy dziedziczeniu na mocy ustawy, a jeśli uprawniony jest stale niezdolny do pracy albo uprawniony zstępny jest małoletnim – wtedy 2/3 wartości tego udziału.

Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w dwóch przypadkach – kiedy spadkodawca powołał na mocy testamentu do spadku tylko wybranych najbliższych członków rodziny z pominięciem innych (np. tylko jedno dziecko) oraz kiedy za życia dokonał darowizny wskutek której, zostało rozdysponowane całe minie, jakie weszłoby w skład spadku powodując, że pozostali spadkobiercy w rzeczywistości nie otrzymaliby żadnego majątku w drodze dziedziczenia. Jeżeli uprawniony spadkobierca nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź też w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy testamentowego lub obdarowanemu roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Jak łatwo zauważyć, instytucja zachowku służy więc ochronie majątkowych interesów osób najbliższych spadkodawcy, niezależnie od (a nawet wbrew) jego woli, co do sposobu rozdysponowania swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Nie oznacza to jednak, że spadkodawca jest całkowicie pozbawiony możliwości decydowania o losie swojego spadku. Polskie prawo dopuszcza swoisty ,,wyłom” w instytucji zachowku, w postaci możliwości wydziedziczenia poszczególnych spadkobierców przez spadkodawcę. Skuteczne wydziedziczenie dokonuje się poprzez sporządzenie testamentu, w treści którego powoła się do spadku jednego spadkobiercę, zaś następnie wskaże spadkobiercę wydziedziczonego z opisem przyczyn wydziedziczenia. Nie może być jednak ona dowolna – w tym miejscu prawo wyraźnie precyzuje przypadki uzasadniające wydziedziczenie członka rodziny, tj:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje on uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Należy jednak pamiętać, iż przyczyna wydziedziczenia nie może być wyłącznie subiektywna – tj. nawet jeśli spadkodawca żywi głęboką urazę względem spadkobiercy za określony czyn, to wydziedziczenie jest uzasadnione dopiero wtedy, kiedy postępowanie spadkodawcy jest obiektywnie rażące i karygodne. Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz

4.9/5 - (40 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii