Ustalenie kontaktów z dzieckiem Adwokat Białystok

Ustalenie-kontaktów-z-dzieckiem-adwokat-Białystok

Na samym wstępie warto wyjaśnić, iż prawo rodzica do wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie małżonków nie ma nic wspólnego z samą władzą rodzicielską. Nawet rodzic całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej ma pełne prawo do kontaktu ze swoim dzieckiem o ile kontakty te nie zagrażają jego dobru. Dlatego też ustalenie miejsca pobytu dzieci przy jednym z rodziców, co do zasady wiąże się również z koniecznością uregulowania sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica. Oczywiście prawne uregulowanie sposobu i częstotliwości kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem – czy to w toku postępowania rozwodowego, czy też nieprocesowego – nie jest obligatoryjne. W pierwszej kolejności ustalenia te zależą wyłącznie od woli obu rodziców. Jeżeli pomiędzy rodzicami istnieje zgoda i zaufanie, co do pozasądowego ustalenia kwestii dotyczących ich wspólnych dzieci, sądowe rozstrzygnięcie jest w tym przypadku zbędne. Może ono zostać zastąpione rodzicielskim planem wychowawczym, określającym zasady sprawowania opieki nad dzieckiem, który zostaje jedynie zatwierdzone przez sąd. Problem może jednak się pojawić, gdy którakolwiek ze stron przestanie respektować dotychczasowe ustalenia dotyczące sposobu wykonywania kontaktów – zarówno w przypadku utrudniania jego wykonywania drugiej stronie, jak również lekceważeniem tego prawa i zaniedbywaniem relacji ze swoim dzieckiem. Sądowe uregulowanie sposobu wykonywania kontaktów służy więc ,,zdyscyplinowaniu” rodziców dziecka, mając na uwadze, iż więzi rodzinne są wartością szczególnie chronioną prawem. Wszelkie zachowania zmierzające do alienacji jednego rodzica od dziecka, czy też mające na celu umyślnego unikania kontaktu z dzieckiem, jeżeli występują w obrębie kontaktów uregulowanych sądownie mogą spotkać się z sankcją finansową, nałożoną przez Sąd w przypadku stwierdzenia ich umyślnego naruszenia. Sama forma kontaktów, może przybrać również wieloraką postać – od prawa rodzica do bezpośredniego spędzania czasu z dzieckiem w swoim miejscu zamieszkania do kontaktów przebiegających wyłącznie w postaci rozmów telefonicznych. Sposób ich wykonywania jest więc uzależniony od wielu czynników min. możliwości samych rodziców (np. ze względów zawodowych), ale przede wszystkim z uwagi na dobro dziecka. Jeżeli dotychczasowy sposób przebiegu kontaktów mógł w jakikolwiek sposób zagrozić dziecku, często jedynym rozwiązaniem pozostaje sądowe uregulowanie sposobu ich wykonywania, poprzez ustalenie czasu, miejsca i formy, odpowiadającym potrzebom dziecka oraz możliwości ich realizowania przez rodzica. W najbardziej skrajnych przypadkach, kiedy osoba rodzica stwarza realne zagrożenie dla dziecka możliwy jest również całkowity zakaz jakichkolwiek kontaktów. Jednak warto zaznaczyć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego.
Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – adwokat Marek Kowalewicz.

4.9/5 - (39 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii