Separacja Adwokat Białystok

separacja adwokat Białystok

O ile orzeczenie rozwodu w zasadzie definitywnie kończy wszelkie więzi prawne łączące byłych małżonków, wynikające z zawartego związku małżeńskiego, tak w przypadku orzeczenie separacji, skutek prawny tej instytucji, jest o wiele mniej doniosły – gdyż – małżonkowie, wobec których orzeczono separację… dalej pozostają małżonkami. Pewnie dla wielu osób, taka połowiczna funkcja separacji może wydawać się zastanawiająca i z dzisiejszej perspektywy również dość archaiczna, skoro sam rozwód, w zasadzie zamyka rozdział nieudanego związku. Ponadto dodatkową konsternację może wywołać również treść art. 614 § 1 k.r.i.o., który stanowi, iż ,,orzeczenie separacji ma skutki taki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Tym samym, najistotniejszą zmianą, jaka zachodzi pomiędzy małżonkami wobec których orzeczono separację, jest powstanie rozdzielności majątkowej w skutek której, każdy z małżonków odpowiada samodzielnie za zaciągnięte zobowiązanie. Wyłączone jest również dziedziczenie ustawowe – małżonkowie w separacji nie dziedziczą po sobie, za wyjątkiem sytuacji sporządzenie przez któregoś z nich testamentu, w którym do spadku zostanie powołany drugi małżonek. Podobnie jak w przypadku rozwodu, separacja może zostać również orzeczona ze wskazaniem małżonka winnego separacji, chyba że, małżonkowie wyrażają zgodną wolę na jej orzeczenie – wtedy Sąd odstępuje od rozstrzygnięcia o winie stron. Ma to o tyle istotne znaczenie, gdyż pomiędzy małżonkami w separacji może zostać ustanowiony również obowiązek alimentacyjny, oparty na tym samych regulacjach prawnych, jak pomiędzy byłymi małżonkami, a więc małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądań od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania. Na czym więc polega różnica pomiędzy separacją, a rozwodem? W przeciwieństwie od rozwodu, separacja jest odwracalnym stanem prawnym – może więc być zniesiona kolejnym orzeczeniem sądowym, przywracając pomiędzy stronami stan małżeństwa dokładnie taki, jak przed jej zastosowaniem. W przypadku rozwodu, ponowny powrót do dotychczasowych więzi prawnych, każdorazowo wymaga zawarcia nowego związku małżeńskiego. Z uwagi na fakt, że formalnie sama instytucja małżeństwa nie zostaje przerwana, małżonkowie w separacji nie mogą zawierać nowych związków małżeńskich. Stąd też, wymaganymi przesłankami do orzeczenia przez Sąd separacji, jest ustalenie wyłącznie zupełnego rozkład pożycia małżeńskiego, a nie zupełnego i trwałego, tak jak w przypadku rozwodu. Mówimy więc o sytuacjach, w których co prawda pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi emocjonalne, finansowe i gospodarcze, jednak nie jest to stan – ze względu na różne okoliczności – który można uznać za trwały i nieodwracalny. Przykładem takich okoliczności może być np. choroba alkoholowa jednego z małżonków, bądź inne zaburzenie uniemożliwiające wspólne życie (ale jednak rokujące poprawę), jak również względy subiektywne, wynikające z przekonań religijnych i sytuacji rodzinnej małżonków. Często jest też to po prostu brak psychicznej gotowości na ostateczne zakończenie związku małżeńskiego poprzez rozwód. Separacja w tym wypadku stanowi swoisty ,,okres próby”, przed podjęciem decyzji, co do ponownego powrotu do małżeństwa, bądź jego definitywnego zakończenia.
Rozpad małżeństwa może być zgodną decyzją obu stron i w takich okolicznościach nie zawsze musi wiązać się z wyjątkowo bolesnymi przeżyciami i ogromnym stresem. Jednak na pewno decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego nigdy nie jest łatwym przeżyciem, kiedy to poza samym rozwodem przed byłymi małżonkami pozostaje jeszcze kwestia dotycząca porozumienia się co do sprawowania opieki nad ich wspólnymi dziećmi. Od momentu urodzenia się dziecka, obojgu rodzicom przysługuje ogół praw i obowiązków względem dziecka, które powinny być realizowane zgodnie z jego dobrem oraz interesem społecznym, do chwili osiągnięcia przez nie pełnoletności. Sam fakt orzeczenia rozwodu rodziców dziecka, nic nie zmienia w tej kwestii – z tego też względu, postępowanie rozwodowe umożliwia również stronom jednoczesne uregulowanie władzy rodzicielskiej, choć nie jest to obligatoryjne. Dopóki rodzice dziecka są w stanie porozumieć się co do sposobu jego wychowania, sąd pozostawia te kwestie wyłącznie pozasądowym ustaleniom rodziców. W takiej sytuacji oboje rodziców zachowują pełnię władzy rodzicielskiej, a co za tym idzie muszą wspólnie podejmować wszelkie decyzje dotyczące takich spraw jak zmiana miejsca zamieszkania dziecka, wybór kierunku edukacji, sposobu jego leczenia itp. Jednakże realia życia po rozwodzie, kiedy to kontakt obu rodziców staje się znacznie ograniczony, nie zawsze pozwala na bezproblemowe pełnienie władzy rodzicielskiej – nawet jeżeli dziecko pozostaje pod stałą opieką jednego z rodziców, to w przypadku gdy drugi rodzic również ma zachowaną pełnię władzy rodzicielskiej, każda decyzja dotycząca dziecka, (np. zgoda na operację) powinna być z nim skonsultowana. Nie zawsze jest to możliwe, co więcej bardzo często kwestie dotyczące dziecka stają się punktem zapalnym nieporozumień i konfliktów pomiędzy rodzicami, co w zasadzie uniemożliwia obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej. W celu uniknięcia takich sytuacji, zasadnym w niektórych przypadkach może być sądowe ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla dobra dziecka. Stopień ingerencji sądu we władzę rodzicielską może być różny – od częściowego jej ograniczenia w zakresie kwestii dotyczących np. leczenia, edukacji, wyznania, wychowania i światopoglądu małoletnich dzieci, bądź też całkowitego jej pozbawienia. W tym ostatnim przypadku, decyzyjność co do wszystkich spraw dotyczących dziecka, pozostaje wyłącznie w rękach rodzica, który tą władzę zachował i który sprawuje bezpośrednią nad nim pieczę. Całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej jest zdecydowanie najbardziej dotkliwym rozwiązaniem dla rodzica i jest stosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zagrożenia interesu dziecka. Nie ma jednak wpływu na dotychczas ustalone alimenty oraz przyznane rodzicowi prawa do kontaktów z dzieckiem.
Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.

5/5 - (38 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii