Adwokat od spraw karnych Białystok

Zastanawiasz się jak wygrać sprawę karną?
Jesteś osobą oskarżoną, podejrzaną, pokrzywdzoną?
Szukasz dobrego adwokata od spraw karnych?
Adwokat Marek Kowalewicz od kilkunastu lat zajmuje się reprezentacją w trudnych sprawach karnych:

 • zatrzymanie bądź tymczasowe aresztowanie
 • obrona podejrzanego
 • obrona oskarżonego
 • spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
 • pobicia i uszkodzenia ciała
 • kradzież
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary
 • przedterminowe zwolnienie
 • ułaskawienie
 • apelacje
 • zażalenia
 • kasacje wyroków
 • wznowienia postępowaniaBiałystok dobry adwokat od spraw karnych

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok

PRAWO KARNE – PODZIAŁ


Prawo karne, jako pewna dziedzina prawa kojarzona jest z największym potencjalnym zagrożeniem jakie może nas spotkać, wpływając bardzo dolegliwie na rzeczywistość przez skutki z nią związane dla obywateli, którzy mają z nią styczność. Definicja prawa karnego w szerokim pojęciu to zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podzielić je możemy na:
1. Prawo karne materialne (prawo karne sensu stricto) – to zbiór ustanowionych przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami oraz zasady odpowiedzialności za te czyny. Przepisy te regulują również stosowanie sankcji w postaci kar lub innych środków penalnych wobec ich sprawców.
2. Prawo karne procesowe inaczej zwane formalnym –jest to zespół norm prawnych, które regulują postępowanie sądów jak i postępowanie przed nimi uczestników w procesie karnym. Główna funkcja tego prawa zmierza do wykrycia i ustalenia czynu przestępczego i jego sprawcy, pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, zastosowania innych środków lub uniewinnienia oskarżonego.
3. Prawo karne wykonawcze – nazwiemy tak ogół norm prawnych, regulujących stosunki powstałe w skutek prawomocnego orzeczenia i jego wykonania, a zapadłego w postępowaniu karnym. Jest to przedmiot wykonania kar i środków karnych oraz zabezpieczających, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, jak też uprawnienia osób skazanych.
Charakterystyczną cecha prawa karnego jest fakt, iż jest fragmentem prawa publicznego, a nie prawa prywatnego. Obejmuje ono stosunki obywatela z państwem w przeciwieństwie do większości stosunków w obrocie prawnym między dwoma równoprawnymi podmiotami. Przedmiot ochrony regulowany przez prawo karne odnosi się do całej wspólnoty państwowej
i tworzącego ją społeczeństwa. Zapadłe sankcje i środki karne nakładane są w imieniu państwa, oraz w interesie publicznym, a przestępca sądzony jest również w imieniu państwa. Sprawca czynu zabronionego ponosząc odpowiedzialność karną nie wchodzi w stosunek prawny z ofiarą przestępstwa.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRAWA KARNEGO


Tak obszerna i złożona dziedzina prawa jak prawo karne, uregulowana jest min. wieloma zasadami, które w różny sposób nadają treść i kierunek działań w tej gałęzi prawa. Najważniejsze z nich w ogólny sposób wyznaczają właściwości i funkcje tej gałęzi prawa, jak i oddają jej „ ducha ”. 

1. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn stanowi, że sprawcą jest ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Czyn rozumiemy jako zachowanie człowieka w postaci działania lub zaniechania, ale musimy mieć świadomość, że nie każde zachowanie człowieka jest czynem (wyjątki w postaci m.in. fizjologicznej niemożności działania – brak przytomności, paraliż, zachowania podjęte pod wpływem przymusu bezwzględnego vis absoluta, w stanie wyłączonej świadomości lub tzw. odruchy bezwarunkowe). Główną konkluzją tej najważniejszej zasady jest fakt, że karane są czyny, a nie mogą być brane pod uwagę myśli, poglądy, również zamiar, dopóki się nie zmaterializuje i nie przejdzie w czyn, ponieważ zamiar nie jest formą stadialną czynu zabronionego.

2. Zasada winy urzeczywistniająca tezę, iż wina stanowi podstawę odpowiedzialności karnej, jeżeli sprawca osiągnął właściwy poziom rozwoju umysłowego, jak i społecznego oraz znajduje się w stanie umożliwiającym przypisanie mu winy. Zmierzając w drugą stronę możemy stwierdzić, że nie popełnia przestępstwa sprawca, któremu nie można przypisać winy w czasie czynu.

3. Zasada humanitaryzmu postulująca aby kary i środki karne stosować z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka. Pomimo funkcji ochronnej i prewencyjnej prawa karnego  człowiek zawsze stanowi najwyższą wartość, dlatego też jego stosowanie powinno mieć na uwadze prawa człowieka i zapewnić ochronę jego dóbr. Zasadę tę wspiera art. 40 Konstytucji RP mówiący, że: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”.

4. Zasada odpowiedzialności indywidualnej i osobistej, oznacza ona, że odpowiedzialność za popełniony czyn ponosi sprawca przestępstwa, w zakresie własnej umyślności lub nieumyślności. Wynikającą wprost konsekwencją jest fakt, że nie może jej przejąć na siebie inna osoba. W przypadku odbycia kary za skazanego, osoba taka popełnia przestępstwo poplecznictwa art.239 k.k. i naraża się na odpowiedzialność karną.


PRZERWA I ODROCZENIE W WYKONYWANIU / ODBYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI 


Odbywanie kary pozbawienia wolności może zostać przerwane i jednym z tych sposobów tymczasowego, a czasem i stałego opuszczenia zakładu karnego jest właśnie przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Obowiązkowa przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności jest orzekana w dwóch przypadkach, choroby psychicznej lub też innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.
W przypadku fakultatywnej przerwy w odbywaniu kary, to może być ona orzeczona przez sąd penitencjarny jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przerwa w wykonywaniu kary dotyczyć może nie tylko kary pozbawienia wolności, ale również zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu oraz zastępczej kary aresztu. Wniosek należy kierować do Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego właściwego dla miejscowości, w której znajduje się zakład karny. Przerwa w karze może być udzielona kilkakrotnie, łącznie na okres jednego roku. Kobiety ciężarne oraz osoba skazana samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem mogą liczyć z wiadomych względów na większy wymiar przerwy, sąd może zarządzić przerwę w karze na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Istnieją również okoliczności kiedy przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności może zostać odwołana, dzieje się tak kiedy ustaje przyczyna dla której udzielono przerwy. Jeżeli skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została ona udzielona bądź też rażąco narusza porządek prawny lub z kolei nie wykonuje obowiązków, jakie zostały wobec niego orzeczone w postanowieniu
o udzieleniu przerwy. W takich przypadkach sąd penitencjarny, który wydał postanowienie, może odwołać przerwę. W powiązaniu z wykorzystaniem instytucji przerwy warto mieć na uwadze możliwość skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia, są sytuacje kiedy sąd może zwolnić warunkowo skazanego z odbycia reszty kary. Bardzo podobną instytucją jest odroczenie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, przerwa
w wykonaniu kary może być udzielona już po tym, jak skazany rozpoczął wykonywanie kary, odroczenie z kolei wykonania kary pozbawienia wolności jest odsunięciem w czasie wykonania kary pozbawienia wolności zanim rozpoczęło się jej wykonywanie. Do różnic możemy zaliczyć inne przesłanki fakultatywne odroczenia wykonania kary, mianowicie jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Wykorzystanie wszystkich wyżej wymienionych uprawnień będzie znacząco łatwiejsze i komfortowe, kiedy reprezentować je będzie doświadczony adwokat od spraw karnych.

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI


Rozwiązanie takie jest bardzo korzystne z punktu widzenia osób skazanych, istnieje bowiem możliwość poddania takiej osoby próbie i pozostawienie jej na wolności pomimo uznania przez sąd winną popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji obywatel nie trafia do zakładu karnego, skazany otrzymuje szansę na niewykonanie kary wobec niego pomimo, że została orzeczona, jeżeli nie powróci na drogę przestępczą i będzie przestrzegał wszystkich nałożonych warunków. Podstawową przesłanką orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jest uznanie sądu, że cele kary zostaną osiągnięte bez użycia kary izolacyjnej, a w szczególności fakt, że sprawca nie powróci do przestępstwa. Sąd dając szanse skazanemu bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz jego zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Kolejnym dobrodziejstwem z którego mogą skorzystać zainteresowani, jest fakt, że poprzednia karalność oskarżonego nie przekreśla szansy na warunkowe zawieszenie kary. Zawieszając wykonanie kary sąd może zobowiązać skazanego do przestrzegania wielu określonych obowiązków i zachowania właściwej postawy. Sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub zobowiązać do naprawienia szkody. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków sąd określa po wysłuchaniu skazanego. W przypadku nałożenia obowiązku poddania się leczeniu wymagana jest zgoda skazanego. Najważniejsze czynniki, które decydują o powodzeniu zastosowania tej instytucji są na tyle złożone, że wiele osób może nie sprostać ich właściwemu wykorzystaniu. W takich właśnie sytuacjach z pomocą przychodzi doświadczona w sprawach karnych kancelaria adwokacka, która pozwoli urzeczywistnić zamierzone przez oskarżonego plany.

APELACJA OD WYROKU


Jest to prawo odwołania się do wyższej instancji stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia zapadłego w pierwszej instancji. W prawie procesowym apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelacja może zostać oparta na zarzutach obrazy przepisów prawa materialnego, obrazy przepisów postępowania, błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku lub rażącej niewspółmierności kary. Apelację należy wnieść na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenia, zaś termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Zaskarżeniu podlegają jedynie te rozstrzygnięcia, które naruszają prawa lub szkodzą interesom osoby wnoszącej apelację, ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego. Apelacja od wyroku wydanego przez sąd rejonowy ma nieco mniejszy ciężar gatunkowy. Jednak w przypadku wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, apelacja powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jest to tzw. przymus adwokacki. Przymus ten nie znaczy, że każdy adwokat z sukcesem podoła temu wyzwaniu. Można znacznie zwiększyć swoje szanse na skuteczną apelację, pod warunkiem wyboru właściwego pełnomocnika od spraw karnych. Czas rozpoznania apelacji nie został oznaczony przez ustawodawcę, zazwyczaj będzie on uzależniony od siedziby sądu i liczby spraw w jego właściwości. Treść orzeczenia częściowo determinuje ten okres, apelacja od wyroków orzekających karę pozbawienia wolności z wiadomych względów generalnie są rozpoznawane szybciej niż inne przypadki.

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA


Wyjątkiem od reguły działania oskarżyciela publicznego jest prawo i możliwość wniesienia do sądu osobiście lub za pośrednictwem Policji prywatnego aktu oskarżenia. W wielu wypadkach pokrzywdzeni często nie znają swoich praw, a mogą ich dochodzić mając odpowiednią wiedzę lub odpowiedniego pełnomocnika po swojej stronie, który właściwie poprowadzi sprawę. Pewne zachowania innych osób mogą wyczerpywać znamiona przestępstw, które podlegają odpowiedzialności karnej, a dochodzić ich będziemy z własnej inicjatywy. Są to następujące czyny zabronione określone jako zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej jak również spowodowanie  uszczerbku na zdrowiu. Oskarżyciel prywatny przed sądem ma możliwości pojednania się z oskarżonym na pierwszej rozprawie przed sądem. Nie zawsze wyrok skazujący jest najlepszym rozwiązaniem. Zamiast tego korzystniejszą opcją jest naprawienie szkody poniesionej przez oskarżyciela i uzyskanie od drugiej strony wyrazów skruchy i przyznanie się do niewłaściwego zachowania. Wnoszony akt oskarżenia w najprostszej wersji może się ograniczać do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzuconego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Jednak opierając się na wieloletnim doświadczeniu i posiadanej praktyce, znacząco skuteczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług odpowiedniego adwokata wyspecjalizowanego w sprawach karnych.

POMOC PRAWNIKA W SPRAWACH KARNYCH


Po zapoznaniu się z treścią artykułu mogą Państwo stwierdzić, że problem stosowania i orzekania w dziedzinie prawa karnego jest na tyle skomplikowany i wielowymiarowy, że samodzielne działanie w tym zakresie może zakończyć się orzeczeniem nie do końca spełniającym nasze zamierzenia. Skutki zaś nietrafionych i błędnych decyzji będą obciążać nas samych. Właśnie dlatego skorzystanie z pomocy doświadczonego
i sprawdzonego adwokata specjalizującego się w kwestiach karnych, jest najlepszym rozwiązaniem jeżeli chcemy mieć wysokie prawdopodobieństwo skuteczności naszych działań. W Białymstoku jako stolicy województwa i dziesiątym, co do wielkości mieście w Polsce wielu adwokatów oferuje usługi prawne, wyselekcjonowanie tych najlepszych niejednokrotnie nie jest takie łatwe. Skuteczny i dobry adwokat od spraw karnych potrafi kompleksowo ocenić, co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze w danej sytuacji i z jakiego rozwiązania prawnego należy skorzystać. Jeżeli niniejszy artykuł okazał się Państwu pomocny i poszerzył wiedzę prawną w zakresie spraw karnych, a mimo wszystko istnieje potrzeba dalszego pogłębienia wiedzy ma ten temat, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z całą pewnością dołożymy wszelkich starań i postaramy się rozwiać większość wątpliwości związanych z powyższą tematyką. Za tą tezą przemawia fakt, że od początku swojej działalności zajmujemy się sprawami karnymi, a w swojej hierarchii stawiamy je na szczególnym miejscu.
Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.

5/5 - (40 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii