Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej Adwokat Białystok

pozbawienie-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-Bialystok- adwokat

Rozpad małżeństwa może być zgodną decyzją obu stron i w takich okolicznościach nie zawsze musi wiązać się z wyjątkowo bolesnymi przeżyciami i ogromnym stresem. Jednak na pewno decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego nigdy nie jest łatwym przeżyciem, kiedy to poza samym rozwodem przed byłymi małżonkami pozostaje jeszcze kwestia dotycząca porozumienia się co do sprawowania opieki nad ich wspólnymi dziećmi. Od momentu urodzenia się dziecka, obojgu rodzicom przysługuje ogół praw i obowiązków względem dziecka, które powinny być realizowane zgodnie z jego dobrem oraz interesem społecznym, do chwili osiągnięcia przez nie pełnoletności. Sam fakt orzeczenia rozwodu rodziców dziecka, nic nie zmienia w tej kwestii – z tego też względu, postępowanie rozwodowe umożliwia również stronom jednoczesne uregulowanie władzy rodzicielskiej, choć nie jest to obligatoryjne. Dopóki rodzice dziecka są w stanie porozumieć się co do sposobu jego wychowania, sąd pozostawia te kwestie wyłącznie pozasądowym ustaleniom rodziców. W takiej sytuacji oboje rodziców zachowują pełnię władzy rodzicielskiej, a co za tym idzie muszą wspólnie podejmować wszelkie decyzje dotyczące takich spraw jak zmiana miejsca zamieszkania dziecka, wybór kierunku edukacji, sposobu jego leczenia itp. Jednakże realia życia po rozwodzie, kiedy to kontakt obu rodziców staje się znacznie ograniczony, nie zawsze pozwala na bezproblemowe pełnienie władzy rodzicielskiej – nawet jeżeli dziecko pozostaje pod stałą opieką jednego z rodziców, to w przypadku gdy drugi rodzic również ma zachowaną pełnię władzy rodzicielskiej, każda decyzja dotycząca dziecka, (np. zgoda na operację) powinna być z nim skonsultowana. Nie zawsze jest to możliwe, co więcej bardzo często kwestie dotyczące dziecka stają się punktem zapalnym nieporozumień i konfliktów pomiędzy rodzicami, co w zasadzie uniemożliwia obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej. W celu uniknięcia takich sytuacji, zasadnym w niektórych przypadkach może być sądowe ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla dobra dziecka. Stopień ingerencji sądu we władzę rodzicielską może być różny – od częściowego jej ograniczenia w zakresie kwestii dotyczących np. leczenia, edukacji, wyznania, wychowania i światopoglądu małoletnich dzieci, bądź też całkowitego jej pozbawienia. W tym ostatnim przypadku, decyzyjność co do wszystkich spraw dotyczących dziecka, pozostaje wyłącznie w rękach rodzica, który tą władzę zachował i który sprawuje bezpośrednią nad nim pieczę. Całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej jest zdecydowanie najbardziej dotkliwym rozwiązaniem dla rodzica i jest stosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zagrożenia interesu dziecka. Nie ma jednak wpływu na dotychczas ustalone alimenty oraz przyznane rodzicowi prawa do kontaktów z dzieckiem.
Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.

4.9/5 - (42 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii