Obsługa prawna firm transportowych i spedycyjnych Białystok

Czy prowadząc firmę transportową lub spedycyjną warto skorzystać z usług prawnika? Mnogość przepisów i procedur powoduje, że z czasem zostaniemy wręcz zmuszeni do skorzystania z porad specjalisty. Nie sposób zajmować się transportem i jednocześnie być biegłym we wszystkich przepisach dotyczących tej branży. Czasami nawet małe przeoczenie może dać się boleśnie odczuć.

obsługa prawna firm transportowych i spedycyjnych

Potrzebujesz pomocy adwokata z Białegostoku?
Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok

ROLA TRANSPORTU WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE


Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę we współczesnej gospodarce odgrywają usługi transportowe. Wręcz idealnym zobrazowaniem tej roli jest porównanie ich do układu krwionośnego w ludzkim ciele. Tak jak bez jego pracy nie mogą funkcjonować żadne inne organy, tak bez sprawnej organizacji usług transportowych, współczesną gospodarkę czekałby całkowity paraliż. Namiastkę tego kryzysu mogliśmy odczuć w związku z wydarzeniami dotyczącymi pandemii wirusa SARS-CoV-2, kiedy to nawet krótkotrwałe przerwy w łańcuchu dostaw wywoływały długofalowe zakłócenia w pozostałych sektorach gospodarki.

UREGULOWANIA PRAWNE TRANSPORTU KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO


Tym samym strategiczna istotność organizacji transportu ludzi i towarów, nie mogła obejść się bez rozległego uregulowania prawnego tej gałęzi gospodarki. Obecnie w Polsce brak jest jednego aktu prawnego, który kompleksowo normowałby wszelkie zagadnienie związane z wykonywaniem transportu na terenie kraju. Wśród najbardziej istotnych krajowych źródeł prawa transportowego należy wymienić min. ustawę o prawie przewozowym z dnia 15.11.1984r. oraz ustawę prawo o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że sektor usług transportowych – jak żaden inny – jest nastawiony na świadczenie usług poza granicami kraju, wykonując przewozy na trasach między granicznych. Z tej przyczyny do pełnego obrazu prawnej rzeczywistości usług transportowych należy dodać również liczne akty prawa międzynarodowego. Wśród nich wyróżnić musimy przede wszystkim Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów ( tzw. Konwencja CMR) z 10.05.1956r.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM TRANSPORTOWYCH


Mnogość aktów prawnych bez wątpienia nie sprzyja transparentności przepisów i regulacji dotyczących wykonywania transportu na terenie kraju, jak również poza jego granicami. Przy czym w toku wykonywania usług przedsiębiorcy trudniący się transportem napotykają przeróżne problemy, min. w postaci prawidłowego przygotowywania dokumentacji wykonywanych przewozów, kontroli – w tym granicznych, jak i samych pojazdów – sporów z pracownikami, szkód powstałych w przewożonym ładunku, czy też samych kolizji drogowych. Rozumiejąc potrzeby polskich przedsiębiorców nasza Kancelaria w swojej działalności w głównej mierze realizuje wsparcie prawne przedsiębiorcom trudniącym się lądowym transportem drogowym. Świadczona przez nas pomoc prawna nie ogranicza się wyłącznie do kwestii prawa transportowego – jako Kancelaria pomagamy również w innej materii uregulowań prawnych, nierozerwalnie związanych z każdą działalnością gospodarczą, jak spory z pracownikami, dochodzenie odszkodowań, czy też windykacja należności za transport. Nasza oferta jest skierowana w głównej mierze do przedsiębiorców działających w sektorze usług przewozowych i spedycyjnych.

PRAWO PRZEWOZOWE


Posługując się najprostszą definicją prawa przewozowego, możemy powiedzieć że normuje ono zasady przewozu osób i rzeczy, a więc dotyczy podmiotów, które faktycznie wykonują czynności przewozowe. Głównym źródłem przepisów regulujących ten sektor usług, pozostaje wspomniana już wyżej ustawa o prawie przewozowym. O ile docelowo ma ona zastosowanie wyłącznie do przewozów wykonywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niektóre z jej regulacji znajdą również zastosowanie w przewozach międzynarodowych pod warunkiem, że odrębne akta prawa międzynarodowego nie normują określonych zagadnień w sposób odmienny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku istnienia ,,luki” w przepisach międzynarodowych co do pewnych kwestii (jak np. odpowiedzialność za załadunek czy rozładunek), w ich miejsce zastosowanie znajdują, co do zasady przepisy prawa krajowego. Ustawa o prawie przewozowym określa więc zakres odpowiedzialności prawnej przewoźnika, w tym ustalanie wysokości odszkodowania, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego i dochodzenia roszczeń. Z uwagi jednak na silną internacjonalizację usług przewozowych, których wykonywanie niejednokrotnie odbywa się na terenie kilku państw, w celu ujednolicenia regulacji prawnej dotyczącej takiej działalności w pierwszej kolejności zastosowanie znajdzie Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, czyli tzw. Konwencja CMR. Główna ideą tego aktu prawnego podpisanego w 1956 roku w Genewie, było ujednolicenie regulacji dotyczących sporządzania dokumentacji przewozowej, sposobu formułowania umów przewozu towarów oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Obecnie jej akcjonariuszami są praktycznie wszystkie kraje europejskie oraz niektóre kraje Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Polska przystąpiła do Konwencji w 1962r. Zgodnie z jej postanowieniami sądy i organy państw będących stronami Konwencji, mając obowiązek bezpośredniego stosowania jej przepisów na terenie kraju, bez konieczności włączania ich do wewnętrznego systemu prawnego. Choć jest to rozwiązanie zakładające z góry duże ułatwienie jej stosowania, to jednakże rodzi ono też pewne wątpliwości z uwagi na fakt, że pierwotne i oficjalne brzmienie tych norm, zostało spisane w języku angielskim i francuskim. Z tego też względu polskie tłumaczenie tych przepisów nie zawsze oddaje ich pierwotny sens oraz możliwość ,,kompatybilnego” stosowania wobec rozwiązań przyjętych w polskim ustawodawstwie. Stąd też w praktyce wykładni przepisów dot. prawa przewozowego, przyjmuje się nadrzędność przepisów Konwencji CMR, a dopiero w sytuacji, gdy ta nie reguluje danego zagadnienia, stosowanie w miejscu powstałej luki przepisów prawa krajowego.

PRAWNIK OD TRANSPORTU


Mając na uwadze skomplikowany charakter natury ustawodawstwa regulującego wykonywanie usług przewozowych oraz wielości podmiotów biorących udział w tych czynnościach (poza samym przewoźnikiem, nie można zapominać również o udziale spedytora i załadowcy/nadawcy), zagadnienia te mogą nastręczać wielu wątpliwości przedsiębiorcom. Z uwagi na powyższe nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, oferując wsparcie prawne w zakresie ustalania odpowiedzialności za powstałe szkody w trakcie przewozu, jak również przesłanek, umożliwiających jej uniknięcia. Tym samym reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania – reklamacyjnego i sądowego – mających związek z:

  • szkodą powstałą na ładunku;
  • szkodą powstałą wskutek opóźnienia w przewozie ładunku;
  • szkodą powstałą w wyniku działania innych podmiotów (nadawcy/odbiorcy ładunku);
  • szkodami likwidowanymi z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej;
  • szkodami powstałymi w ruchu komunikacyjnym (OC oraz AC), w tym również powstałymi poza granicami kraju;
  • jak również opiniowaniem i pomocą prawną przy analizie dokumentacji dotyczącej wykonywanego przewozu, jak zlecenia transportowe, zlecenia spedycyjne, reklamacje czy umowy leasingowe.PODSTAWY PRAWNE W SPEDYCJI


Sektor usług spedycyjnych, choć nierozerwalnie związany z przewozem jest regulowany zupełnie odmiennie. Zakres obowiązków i uprawnień spedytorów, czyli podmiotów trudniących się organizacją dostawy towarów, w pierwszej kolejności reguluje sama umowa łącząca strony. Wynika to z faktu, iż samo pojęcie spedycji zostało unormowane w Kodeksie Cywilnym jako umowa, na mocy której spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z przewozem – przy czym może one występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie. Tym samym, mając na uwadze nadrzędną zasadę swobody umów, stosunki stron mogą być kształtowane w sposób całkowicie różny. W praktyce działalność spedytorska koncentruje się więc wokół czynności mających na celu min. wyszukania przewoźnika, który faktycznie dokona przewozu, zorganizowania rozładunku w miejscu docelowym oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wymaganej do prawidłowego wykonania w/w czynności. Przy czym to od samej treści umowy spedycyjnej zależy, czy zakres wykonanej usługi będzie obejmował szerszy, czy też nawet węższy, zakres czynności. W konsekwencji tego, na spedytorach cięży szczególna staranność, jeśli chodzi o analizę treści przyjmowanych zleceń, czy też przy formułowaniu własnych wzorców umownych. Biorąc pod uwagę, że spedytor jest również swoistym pośrednikiem pomiędzy nadawcą ładunku, a podmiotem faktycznie wykonującym jego przewóz, do jego obowiązków należy również dbałość przy wyborze przewoźnika. Wybór niekompetentnego wykonawcy przewozu, którego brak profesjonalizmu można było w prosty sposób zweryfikować, może przysporzyć wielu kłopotów, gdyż zgodnie z unormowaniem prawa cywilnego, spedytor ponosi odpowiedzialność za winę w wyborze. Dlatego nawet jeżeli nie mieliśmy jakiegokolwiek wpływu na wykonywany przewóz, w trakcie którego doszło do powstania szkody, zleceniodawca może wystąpić ze swoimi roszczeniami również wobec spedytora.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM SPEDYCYJNYCH


Mając wiedzę o wyzwaniach z jakimi muszą zmierzać się spedytorzy w swojej codziennej pracy nasz Kancelaria skupia się na dostarczaniu wsparcia prawnego dotyczącego takiej materii jak:

  • redagowanie i opiniowanie umów i wzorców umownych spedycji i przewozu;
  • analiza prawna dotycząca sporów związanych z wykonywaniem umów spedycji i przewozu;
  • reprezentowanie w sprawach o odszkodowania z tytułu powstałej szkody w przewożonym ładunku bądź nienależytego wykonania zobowiązania;
  • reprezentowania w sprawach dot. roszczeń windykacyjnych z tytuły wynagrodzenia, prowizji, zwrotu wydatków i kar umownych;

Dzięki wieloletniej praktyce w zakresie obsługi firm transportowych i spedycyjnych, nasza Kancelaria dysponuje profesjonalnym rozeznaniem w aktualnym stanie prawnym oraz znajomością natury rynku, umożliwiającym indywidualne podejście do każdego przypadku i dopasowanie rozwiązań do specyfiki i potrzeb każdego przedsiębiorcy. Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – adwokat Marek Kowalewicz.


5/5 - (38 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii