Kredyt we frankach Adwokat Białystok

Nasza Kancelaria oferuje pomoc frankowiczom – pozbądź się kredytu we frankach! Uwolnij siebie od umowy! Odzyskaj nadpłacone raty kredytu! Prowadzimy postępowania przeciwko bankom zarówno w mieście Białystok, jak też na terenie całego kraju. Dzięki naszej pomocy frankowicze odzyskali swoje pieniądze.

pomoc frankowiczom

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok


KUSZĄCA WIZJA POSIADANIA KREDYTU WE FRANKACH


Początek XXI wieku to czas kiedy na rynku kredytów hipotecznych ukazał się bogaty pakiet ofert kredytów waloryzowanych we frankach szwajcarskich. Przedstawiane one były jako atrakcyjne, tańsze a przede wszystkim bezpieczne. Miały idealnie odpowiadać na potrzeby klientów o niskiej zdolności kredytowej i być korzystną alternatywą dla zadłużeń w rodzimej walucie. Zalet tych kredytów nie było końca. Do ich popularności przysłowiową cegiełkę dołożyły też banki, prowadząc intensywne akcje marketingowe. Kusiły bezkonkurencyjnie tanią walutą i niskim oprocentowaniem. Utwierdzały swoich klientów w przekonaniu, że kurs franka nie wzrośnie więcej niż 20%. W tym miejscu należałoby się jednak zastanowić nad kilkoma ważnymi kwestiami. Czy kredytobiorcom zostało dokładnie wyjaśnione, na czym polega proces denominacji lub indeksowania? Czy zostali poinformowani o realnym niebezpieczeństwie, które towarzyszy zmienności kursu waluty? Czy omawiana zmienność kursu franka przedstawiana była na podstawie kilkudziesięciu lat, czy raczej kilku miesięcy poprzedzających zaciągnięcie kredytu? Nagle nadszedł czarny scenariusz, kiedy kredytobiorcy na “własnej skórze” doświadczyli prawdy na temat ryzyka związanego z kredytem w CHF. Kurs franka szwajcarskiego zaczął dynamicznie wzmacniać swoją pozycję. Czarę goryczy przelał “Czarny Czwartek”, kiedy to Szwajcarski Bank Narodowy nieoczekiwanie uwolnił kurs franka szwajcarskiego i tym posunięciem doprowadził do zdruzgotania rynku walutowego. Złudne bezpieczeństwo wszystkich kredytobiorców runęło. Znaczny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych spowodował, że urosło zadłużenie osób zupełnie niezabezpieczonych na taką okoliczność. W konsekwencji pojawiły się problemy finansowe i obawa przed utratą nieruchomości zakupionej w ramach tego kredytu. Wypadałoby zaakcentować, że ww. nieruchomością w dominującej ilości przypadków kredytów hipotecznych było mieszkanie, czyli przysłowiowy “ dach nad głową”.

KLAUZULE NIEDOZWOLONE W UMOWACH O KREDYTY FRANKOWE


W Polsce obecnie toczy się kilkadziesiąt tysięcy postępowań sądowych dotyczących spraw tzw. frankowiczów. Problem, który początkowo był bagatelizowany w mediach, jako konsumenckie ,,rozwydrzenie” i szukanie winnych wszędzie tylko nie w swoim zachowaniu, bardzo szybko nabrał wymiaru jednego z istotniejszych zagadnień prawnych. Nad jego rozwiązaniem obecnie pochyla się Sąd Najwyższy. W toku licznych postępowań i wielokrotnych analiz umów kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich ustalono, iż główny ,,mechanizm” tych umów był oparty na zapisach, które w świetle polskiego prawa jednoznacznie należało uznać za niedozwolone klauzule umowne. W parze z nierzetelną postawą banków, które często nie informowały swoich konsumentów
o istotnym ryzyku związanym z zaciągnięciem kredytu we frankach szwajcarskich w postaci wzrostu kursu CHF, zapisy umowy stawiały kredytobiorców w rozpaczliwej sytuacji, doprowadzając do lawinowego wzrostu zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu.

CHARAKTER UMÓW FRANKOWYCH


Wśród stosowanych umów kredytów frankowych można wyróżnić ich dwa warianty – kredyt indeksowany oraz denominowany. Choć w obu przypadkach kredytobiorca otrzymuje środki pieniężne wyrażone w PLN, to jednak różnią się one sposobem obliczania ostatecznej wysokości kredytu. Umowy kredytu indeksowanego do CHF opierały się na warunkach, wg których każdorazowo wpłacana rata kredytu zaciągniętego w PLN miała być przeliczana na aktualną wartość franka szwajcarskiego, wg którego ustalano saldo zadłużenia. W latach 2004-2008 kurs franka szwajcarskiego był relatywnie niski i stabilny, a to dawało konsumentom przynajmniej pozorną pewność co do wysokości ich zobowiązania. Kiedy od 2008 r. kurs franka szwajcarskiego zaczął gwałtownie rosnąć a wraz z nim zaciągnięte zobowiązania, wiele osób stanęło przed koniecznością spłaty kredytu, którego wysokość niekiedy przekraczała ich możliwości finansowe. Z kolei wartość kredytu denominowanego od początku była wyrażana w CHF, zaś wypłata środków pieniężnych następowała w PLN, wg kursu z dnia jego uruchomienia. W takiej sytuacji kredytobiorcy już w dacie podpisania umowy nie wiedzieli, jaką dokładnie kwotę otrzymają w rzeczywistości. Mogła ona zarówno być wyższa jak i niższa, od kwoty wnioskowanej. Analogicznie do poprzedniej sytuacji wzrost kursu franka sprawiał, że kwota jaką kredytobiorca był zobowiązany zwrócić znacznie, przewyższała otrzymane środki pieniężne w PLN. Powyższy mechanizm kredytu stoi w sprzeczności z polskim prawem bankowym, który w art. 69 ust. 2 stanowi, iż umowa kredytu bankowego powinna określać wysokość kwoty udzielanego kredytu, dając tym samym pewność swojego zobowiązania konsumentom. W rzeczywistości zaś umowy kredytów frankowych, zarówno indeksowane jak i denominowane dotyczyły zobowiązań, których rzeczywista wartość nie była możliwa do ustalenia w chwili zawarcia umowy. Sytuację w polskim prawie dodatkowo komplikuje fakt, iż samo stwierdzenie w treści umowy niedozwolonego zapisu umownego nie przekłada się automatycznie na możliwość unieważnienia całej umowy przed sądem. Część judykatury stoi na stanowisku, że zawarte umowy kredytowe powinny w dalszym ciągu obowiązywać, jednakże z pominięciem tych zapisów, które zostały uznane za niedozwolone. Ten wariant rozstrzygnięć potocznie zwanym ,,odfrankowieniem”, choć nie uwalnia kredytobiorców od zobowiązania kredytowego, to jednak sprawia, że sytuacja staje się dużo korzystniejsza i mniej krzywdząca dla klienta banku. Uznanie, iż zaciągnięty kredyt jest wyrażony w walucie PLN, pozwala uniknąć ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursu obcej waluty. Z pewnością dużą pomocą dla frankowiczów byłoby zajęcie stanowiska przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, której pierwotna publikacja była zapowiedziana na dzień 25.03.2021 r. Niestety data ta po kilkukrotnym odroczeniu, została przeniesiona bez wskazania konkretnego terminu. Tym samym na jednolite stanowisko polskiej judykatury wobec powyższego zagadnienia przyjdzie nam jeszcze poczekać.

JAK UNIEWAŻNIĆ UMOWĘ O KREDYT WE FRANKACH?


Jeżeli są Państwo stroną umowy kredytu frankowego, w której treści mogą znajdować się niedozwolone postanowienia umowne drastycznie wpływające na sytuację finansową, należy rozważyć skierowanie powództwa do sądu celem całkowitego unieważnienia umowy bądź też jej ,,odfrankowienia”. Bez względu na rodzaj uzyskanego rozstrzygnięcia jest to szansa na diametralną zmianę swojej sytuacji. Zważywszy jednak na to, że sprawy dotyczące kredytów frankowych charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania, przez co samodzielne zgromadzenie dokumentów oraz skierowanie roszczenia na drogę sądową może być ogromnym wyzwaniem, warto w takich sprawach zasięgnąć pomocy doświadczonego adwokata. Weryfikacja umowy to podstawowa czynność, jaką należy podjąć, aby skierować swoje roszczenia na drogę sądową. Kancelaria Adwokacka Marek Kowalewicz oferuje pomoc w analizie dokumentacji pod kątem istnienia w jej treści zapisów stanowiących niedozwolone klauzule umowne. Przegląd dokumentów obejmuje oczywiście nie tylko samą umowę, ale również wszelkie aneksy oraz pozostałą dokumentację dotyczącą zawartej umowy, tj.

 • regulamin (Ogólne Warunki Umowy)
 • dokumenty informujące o wysokości transz kredytu wpłacanych w PLN oraz o datach poszczególnych wpłat
 • harmonogram spłat kredytu

W przypadku braku tych dokumentów świadczymy również pomoc w zakresie ich skompletowania bezpośrednio od banku, z którym została zawarta umowa kredytu.
W następstwie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie ustalić, czy zawarta umowa dotyczy kredytu indeksowanego, denominowanego oraz czy w jej warunkach znajdują się zapisy stanowiące niedozwolone klauzule umowne. Na kanwie tych ustaleń opracowujemy strategię procesową określającą jakiego rodzaju roszczenia będą najbardziej zasadne w danym przypadku – likwidacja niedozwolonych zapisów umownych, czy też unieważnienie umowy w całości. Na tym etapie dokonujemy również wyliczenia wysokości przysługujących roszczeń pieniężnych, związanych z ,,odfrankowieniem” bądź też unieważnieniem umowy. Powyższe działania mają na celu jak najbardziej szczegółowe przedstawienie Państwa sytuacji prawnej, na podstawie której można będzie podjąć decyzję o wszczęciu postępowania sądowego. Należy również zaznaczyć,
iż sprawy dotyczące umów kredytów frankowych są sprawami o prawa majątkowe, w których ogólna zasada mówi, iż opłata od pozwu stanowi 5% wartości przedmiotu sporu w sprawie (chyba że pozew dotyczy roszczeń nie wyższych niż kwota 20.000 zł – w tym przypadku wysokość opłaty jest ustalana ryczałtowo). Jednakże w sprawach wynikających z czynności bankowych od osoby będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne, w stosunku do roszczeń o wartości przekraczającej kwotę w wysokości 20.000 zł pobiera się opłatę stałą w wysokości 1 000 zł. Jeżeli więc ustalone roszczenia będą przekraczały kwotę 20 000 zł, to bez względu na ich ostateczną wysokość opłata od pozwu będzie wynosiła w każdym przypadku 1 000 zł.

PRAWO JEST PO STRONIE POLSKICH FRANKOWICZÓW


Obecnie frankowicze mogą walczyć o sprawiedliwość w sądach i odzyskać swoje pieniądze. Sądy wydały już liczne wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytu bądź orzekały o przewalutowaniu. Istotny w tej sprawie okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 03.10.2019 r., który był następstwem pytań, jakie do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie umowy kredytu w CHF. Zgodnie z orzeczeniem TSUE nie ma przeszkód, aby sądy po stwierdzeniu nieuczciwych warunków umowy kredytu mogły uznać, że umowa nie może nadal obowiązywać bez tych warunków, ponieważ ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Coraz więcej posiadaczy kredytów frankowych ma już świadomość występowania w umowach kredytowych niedozwolonych klauzul, które uderzają w konsumenta. Nie da się ukryć, że konsekwencją tego faktu jest wzrastająca liczba osób decydujących się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankom.

POMOC FRANKOWICZOM BIAŁYSTOK — KANCELARIA ADWOKACKA MAREK KOWALEWICZ


Pomoc oferowana przez naszą Kancelarię docelowo obejmuje kompleksową obsługę prawną spraw frankowych, poczynając od sporządzenia analizy dokumentacji umowy, jak również sporządzenie powództwa i reprezentowanie naszych klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego. Zajmujemy się umowami kredytów frankowych indeksowanych/waloryzowanych oraz denominowanych, umowami spłaconymi, aktualnymi, a także umowami, które zostały już wypowiedziane. Gwarantujemy naszym klientom pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz dyskrecję na najwyższym poziomie. Naszym celem jest pomoc poszkodowanym przez banki bez względu na miejsce zamieszkania. Przy wykorzystaniu obecnych technologii typu telefon, mail, Skype z powodzeniem prowadzimy sprawy osobom, zamieszkującym różne rejony Polski. Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – adwokat Marek Kowalewicz. Mieszkańców Warszawy oraz Katowic również zapraszam do kontaktu w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

LISTA BANKÓW, KTÓRE W SWOICH OFERTACH MIAŁY UMOWY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WALORYZOWANYCH (DENOMINOWANYCH ORAZ INDEKSOWANYCH) DO KURSU FRANKA SZWAJCARSKIEGO (CHF)


 • BZ WBK
 • BNP Paribas
 • Bank Ochrony Środowiska
 • BGŻ BNP Paribas
 • BPH
 • Deutsche Bank Polska
 • Credit Agricole Bank Polska
 • DNB Bank Polska
 • Euro Bank
 • GE MONEY (przejęty przez BPH)
 • Getin Noble Bank
 • ING Bank Śląski
 • Lukas Bank (przejęty przez Credit Agricole)
 • Kredyt Bank (przejęty przez BZ WBK)
 • Millennium
 • Multibank
 • mBank
 • Nordea
 • Pekao S.A.
 • PKO BP
 • Polbank EFG
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Svenska Handelsbanken
 • Santander Consumer Bank
4.6/5 - (50 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii