Kredyty frankowe Adwokat Katowice

pomoc frankowiczom adwokat Katowice

Nasz Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną mieszkańcom Katowic posiadającym kredyt we frankach:

  • Bezpłatna analiza umowy z bankiem
  • Unieważnienie umowy kredytu frankowego (denominowany i indeksowany)
  • Odfrankowanie umowy kredytu frankowego (przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, ale z „frankowym” oprocentowaniem)
  • Prowadzenie spaw frankowych 100% online (telefon, mail, skype)

OGROMNA POPULARNOŚĆ KREDYTÓW WALUTOWYCH


Umowy kredytów walutowych, tj. udzielanych i wypłacanych w innej walucie niż krajowa, zdobyły na początku XXI wieku
w Polsce niespodziewanie dużą popularność. Atrakcyjność kredytu walutowego szczególnie udzielanego we frankach szwajcarskich wynikała ze znacznie obniżonego oprocentowania w porównaniu do kredytów udzielanych
w walucie krajowej. Jednak ta wyjątkowość bardzo szybko okazała się pozorna, ponieważ pod dość skomplikowanym brzmieniem warunków umowy, zakamuflowane było ryzyko wzrostu kursu franka szwajcarskiego, co w konsekwencji mogło doprowadzić do podwyższenia zobowiązania kredytobiorcy względem banku, znacznie przewyższając realną wartość pierwotnego zobowiązania. W momencie kiedy nastąpiło uwolnienie kursu franka przez Bank Szwajcarski, zapisy umów kredytowych sprawiły, że wielu kredytobiorców nie było w stanie spłacać swoich zobowiązań.

AKTUALNA SYTUACJA KREDYTÓW WE FRANKACH


Pomimo, iż w ciągu kilku ostatnich lat, tzw. problem ,,frankowiczów”, był jednym z szerzej poruszanych w mediach tematów społecznych, zaś polski prawodawca podjął działania zmierzające do jego ustawowego uregulowania, dotychczas zawarte umowy kredytów „frankowych” nadal pozostają z mocy samego prawa wiążące strony – w myśl obowiązującej zasady swobody umów.
Co więcej, w ramach swobody umów mieści się też wprowadzenie rozwiązań całkowicie nowych (a takimi były umowy kredytów walutowych), jak i będących modyfikacją instytucji uregulowanych normami prawnymi. Tym samym, fakt zawarcia umowy kredytu w walucie obcej, w dalszym ciągu nie stanowi gwarancji, że po wytoczeniu powództwa przeciwko bankowi, zostanie ona w sposób oczywisty uznana przez sąd za nieważną. Przesądza o tym dopiero ustalenie, czy w umowie zostały zawarte zapisy, które w świetle obowiązujących przepisów prawa stanowią niedozwolone klauzule umowne. Wobec tego dopiero po ich ustaleniu w treści umowy kredytu pojawiają się realne przesłanki do wytoczenia przed sądem powództwa przeciwko bankowi. W dotychczasowej praktyce orzeczniczej utrwaliły się dwa rodzaje rozstrzygnięć, w przypadku stwierdzenia występowania niedozwolonych klauzul umownych, stosowanych w umowach przez banki:

  • ,,odfrankowienie” – czyli usunięcie z treści umowy kredytu niedozwolonego zapisu umownego i w rezultacie uznanie, iż zawarta umowa z bankiem, jest
    w rzeczywistości umową kredytu wyrażoną w PLN, która powinna być oprocentowana stawką LIBOR. W konsekwencji tego kredytobiorca uzyskuje roszczenie wobec banku o zwrot nadpłaconych rat, wyliczanych do tej pory, wg kursu franka szwajcarskiego, jak również możliwość znacznego obniżenia przyszłych rat kredytu. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż ,,odfrankowienie” nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem nieważności umowy – ta dalej będzie obowiązywała pomiędzy stronami, jednak na dużo korzystniejszych warunkach dla kredytobiorcy
  • unieważnienie umowy kredytu, sprowadza się do uznania, iż umowa nigdy nie była zawarta i strony są zobowiązane do zwrotu przekazanych nawzajem sobie świadczeń. Obrazując to uproszczonym przykładem, jeżeli kredyt został zaciągnięty na 100 000,00 zł, (wyrażonych we franku szwajcarskim) zaś w trakcie jego trwania, kredytobiorca ze względu na rosnący kurs franka szwajcarskiego, spłacił go w kwocie 150 000,00 zł, po unieważnieniu umowy po stronie banku powstanie obowiązek zwrotu 50 000,00 zł, stanowiących nadpłatę ponad kwotę udzielonego kredytu. Analogicznie, jeżeli w trakcie trwania umowy ilość dokonanych spłat, nie przekroczy kwoty otrzymanego kredytu, to po stronie kredytobiorcy pojawi się obowiązek zwrotu na rzecz banku pozostałej kwoty kredytu

Kredytobiorcy nie są więc obecnie pozbawieni jakichkolwiek możliwości ochrony swoich praw. Aby jednak osiągnąć jeden z powyższych skutków, niezbędne jest zdecydowane działanie kredytobiorcy, w postaci decyzji o zweryfikowaniu obowiązującej umowy kredytu pod kątem występowania w jej treści niedozwolonych klauzul umownych, a następnie, po uzyskaniu oceny realnych szans na uwzględnienie roszczeń – wytoczenie powództwa wobec banku o unieważnienie bądź ,,odfrankowienie” umowy kredytu. W obecnym porządku prawnym jedynym sposobem uwolnienia się od zobowiązań umowy kredytu frankowego jest wyłącznie uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego.

KREDYTY FRANKOWE – KANCELARIA ADWOKACKA KATOWICE


Jeżeli są Państwo zdecydowani na poprawę swojej sytuacji finansowej w postaci uwolnienia się od ciążących zobowiązań finansowych wynikających z umowy kredytu zawartej we frankach szwajcarskich, nie są Państwo pozostawieni sami sobie z tym skomplikowanym problemem. Nasza Kancelaria oferuje pomoc „frankowiczom”. Zakres usług obejmuje w pierwszej kolejności analizę umowy kredytu pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych, zasadności roszczenia i obrania najkorzystniejszej strategii procesowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu oraz ciągłemu monitorowaniu linii orzeczniczej sądów powszechnych w sprawach „frankowych” potrafimy dobrać najkorzystniejszy wariant procesowy, mogący znacznie zmienić warunki spłaty kredytu, a nawet doprowadzić do unieważnienia umowy. Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.

4.9/5 - (39 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii